vizualizovati ili vizuelizovati

Piše se vizualizovati.

Normativni rečnici srpskog jezika neke oblike daju samo sa osnovom vizual- (od latinskog visual): vizualizovati (učiniti vidljivim; predočiti vizuelno (slikom, tablom, grafikonom i sl.)), vizualizovanje (glagolska imenica od vizualizovati), vizualizacija (sposobnost da se nešto predstavi ili zamisli u slikama), vizualista (vizuelni tip čoveka).

Druge nalazimo  i sa osnovom vizuel- (od francuskog visuel)  i sa osnovom vizual-, uz napomenu da su oblici sa e bolji ili običniji: vizuelan (uz vizualan), vizuelno (uz vizualno) ili vizuelnost (uz vizualnost).