umestan ili umesan

Piše se umestan.

U ženskom i srednjem rodu, suglasnik t se gubi iz grupe stn: umesna-umesno.
Suglasnik t se gubi i u zavisnim padežima sva tri roda.