slušaoca ili slušalaca

Piše se slušalaca ako se radi o genitivu množine a slušaoca ako se radi o genitivu i akuzativu jednine. Čujem jednog slušaoca u grupi slušalaca.

Imenice na lac imaju l u nominativu jednine i genitivu množine. U ostalim padežima l je prešlo u o.