smejao se ili smejao se je

Piše se smejao se.

Kod povratnih glagola iza povratnog se ne upotrebljava se enklitički oblik pomoćnog glagola je u trećem licu jednine perfekta.
Upotreba pomoćnog glagola je iza povratnog se u savremenom jeziku je mnogo manje obična i oseća se kao dijalektizam.