rukica ili ručica

Piše se i jedno i drugo.

Deminutiv (umanjenica) od ruka glasi ručica, a hipokoristik (tepanje) rukica.
U deminutivu dolazi do alternacije k:c (sibilarizacije), a u hipokoristiku promena izostaje, k ostaje neizmenjeno ispred nastavka -ica.
Ručica je, takođe, i deo predmeta (poljoprivrednog, ručnog alata, posuđa, oružja i sl.) koji se drži ili hvata rukom, drška: ručica noža, ručica brisača, ručica menjača, ručica tuša i sl.