resursa ili resurasa

Piše se resursa.

Genitiv množine od imenice rèsurs glasi rȅsӯrsā sa dugim u i dugim a: očuvanje domaćih resursa, eksploatacija svetskih resursa i sl.
Isto i kȍnkӯrsā (od kònkurs), dȉskӯrsā (od dѝskurs) ili rȁkӯrsā (od ràkurs).
Grupa rs se kod stranih reči ne razbija nepostojanim a.