prepoznavajući ili prepoznajući

Piše se prepoznajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola prepoznati (oni prepoznaju+ći) glasi prepoznajući.