nadkrivanje ili natkrivanje

Piše se natkrivanje.

Zvučno ispred bezvučnog prelazi u svoj bezvučni par jednačeći se sa njim po zvučnosti.