nadesno ili na desno

Piše se nadesno.

Prilozi nalevo (na levu stranu) i nadesno (na desnu stranu) pišu se spojeno.