na ruku ili naruku

Piše se i jedno i drugo.

Naruku je prilog koji znači u prilog: Sve mu je išlo naruku. Predlog na i imenica ruka u akuzativu jednine čine predloško-padežnu konstrukciju i pišu se odvojeno: staviti nešto na ruku, biti na svoju ruku.