kontaktirati direktora ili kontaktirati sa direktorom

Piše se kontaktirati sa direktorom.

Kontaktirati znači stupiti u vezu sa ili povezati se. Uz njega mora biti imenica u instrumentalu.