jurisdikcija ili jurizdikcija

Piše se jurisdikcija.

Ne dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti u rečima stranog porekla sa prefiksom juris.