gugutki ili gugutci

Piše se gugutki.

U dativu i lokativu jednine imenica koje se završavaju na a ne dolazi do sibilarizacije (promene k:c) kad se osnova završava suglasničkom grupom tk.