decimetar ili desimetar

Piše se decimetar.

Prefiksoid deci od latinskog decem znači deseti deo (neke jedinice za meru): decimetar (deseti deo metra), decilitar (deseti deo litra) i decimalni (broj, zapis, razlomak, sistem).