čitam novine ili čitam novinu

Piše se čitam novine.

Novine su imenica ženskog roda koja ima samo množinu: novine-novina-novinama.