bivolčić ili bivočić

Piše se bivolčić.

Od imenice bivo(l) deminutiv je bivolčić.