akonto ili a konto

Piše se akonto.

Od italijanskog a conto što znači na ime, na račun, unapred.
U razgovornom jeziku akonto toga koristi se u značenju u vezi s tim.
Konto od italijanskog conto je račun u knjigovodstvu u kome se beleže imovinske promene i pismeni račun na osnovu koga se vrši plaćanje.