zanemarivaju ili zanemaruju

Piše se zanemaruju.

Treće lice množine prezenta od glagola zanemarivati glasi zanemaruju.