za inat ili zainat

Piše se za inat.

Ustaljeni priloški izraz za inat, koji znači iz prkosa, prkoseći, inateći se ćefa radi, iz kaprica, piše se odvojeno.
Isto i u inat, uz inat ili iz inata.
Glagol zainatiti (se) dobijen dodavanjem prefiksa za na glagol inatiti (se), piše se spojeno.