utesi ili utehi

Piše se utehi.

Dativ i lokativ od umenice uteha glase utehi.
Palatalizacija se ne vrši kada bi se zamena doživela kao udaljavanje od osnovnog lika reči: strehi (dativ od streha), juhi (dativ od juha), čohi (dativ od čoha), sinegdohi (dativ od sinegdoha).