uredu ili u redu

Piše se u redu.

je predlog sa lokativom, a redu je imenica red u lokativu. Ovo je predloško-padežna konstrukcija u+lokativ.
Uredu bi bio dativ imenice ured ali ona nije uobičajena u srpskom jeziku.