u bojanki ili u bojanci

Piše se u bojanci.

Dativ i lokativ jednine od imenice bojanka glase bojanci. 
Bojanki je genitiv množine.