tu sam ili tusam

Piše se tu sam. 

Glagolske enklitike se pišu odvojeno: tu sam, tu si, tu je, tu smo, tu ste, tu su.