trgovati lekovima ili trgovati sa lekovima

Piše se trgovati lekovima.

Uz instrumental sredstva se ne sme upotrebljavati predlog sa.