tački ili tačci

Piše se tački.

U dativu i lokativu imenice tačka nije izvršena sibilarizacija jer se nalazi u grupi čk.