skrivena ili sakrivena

Piše se i jedno i drugo.

Od nesvršenog glagola kriti svršeni glagol glasi skriti, odnosno sakriti: s(a)kriven.
Trpni glagolski pridev od glagola skriti glasi skriven a od glagola sakriti, sakriven.
Pridev skriven-skrivena-skriveno koji znači onaj koji se spolja ne pokazuje, prikriven, tajan, javlja se samo u ovom obliku, bez a: skrivena kamera, skrivene namere, skrivena značenja.
I prvi deo složenica sa ovim pridevom nema a: skrivenosemenice.