raščlanjavanje ili raščlanjivanje

Piše se i jedno i drugo.

Glagoli raščlanjavati raščlanjivati su dubleti, oba su nesvršena prema svršenom glagolu raščlaniti: U analizi polazi od raščlanjivanja na sastavne delove a nakon raščlanjavanja dolazi do sinteze.