ranoprolećni ili rano prolećni

Piše se ranoprolećni.

Prvi deo pridevskih i imeničkih složenica rano- piše se spojeno: ranoantički, ranohrišćanska, ranopreminuli, ranojutarnji, ranopopodnevna, ranoranilac i sl.