prilagodiv ili prilagodljiv

Piše se prilagodljiv.

Iako se sufiksi -iv -ljiv tretiraju kao varijante istog sufiksa, ipak se za ljudske karakterne osobine ili tipično ponašanje češće upotrebljava sufiks -ljiv: stidljiv, osetljiv, zajedljiv, zavidljiv, uvredljiv, zavodljiv, nestrpljiv, štedljiv, svadljiv, smrdljiv, upadljiv, uvredljiv, prilagodljiv.
Izuzetak čine imenice na -ljubiv -rečiv koje uvek imaju -iv: miroljubiv, čovekoljubiv, koristoljubiv, druželjubiv, slatkorečiv, krasnorečiv i sl.
Sufiks -iv imaju i imenice čija se osnova završava na prednjonepčani suglasnik: neosvojiv, ranjiv, neranjiv, sanjiv, lenjiv, surevnjiv, bolećiv i sl. 
Mada ovde ima i dvojstava: zbunjiv i zbunljiv, nezamenjiv i nezamenljiv, nezadrživ i nezadržljiv i sl.