penzioni ili penzijski

Piše se i jedno i drugo.

Od imenica stranog (latinskog) porekla na ija tvore se pridevi i sa nastavkom ioni i sa nastavkom ski: akumulacioni i akumulacijski, redakcioni i redakcijski, opozicioni i opozicijski, operacioni i operacijski, organizacioni i organizacijski, migracioni i migracijski, bakteriološki i bakterijski.