opservacija ili observacija

Piše se opservacija.

Od latinskog observatio što znači opažanje, posmatranje. Latinsko obs se prevodi sa ops: opservatorija, opservirati, opservator, opservirano.