neurohirurgija ili neuro hirurgija

Piše se neurohirurgija.

Prvi deo složenica neuro, od grčkog neuron što znači živac, nerv, piše se spojeno: neurolog, neurologija, neuropsihijatar, neurotičan, neuroza.