nepredvidiv ili nepredvidljiv

Piše se i jedno i drugo.

Nepredvid(lj)iv je onaj koji se ne može predvideti, neočekivan, slučajan.