narudžbina ili naručbina

Piše se narudžbina.

Po pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti bezvučno č ispred zvučnog b prelazi u svoj zvučni par dž: narudžba i narudžbenica.