moram ili mora da

Piše se i jedno i drugo.

Morati je nepotpuni glagol modalnog značenja. On modalizuje značenje glagola sa kojim se kombinuje. U rečenici se koristi u složenom predikatu (modalni deo+dopunski deo): moram da radim ili moram raditi. Može se javiti kao modalizovani imenski predikat: On mora da bude najbolji. Modalizovani priloški predikat: Morate biti ovde do pet. Moralo je tako biti je aspektualizovana bezlična rečenica. O tome se mora razgovarati  ili o tome mora da se razgovara je modalizovana bezlična konstrukcija. Takva je i mora da se šalite a ne morate da se šalite. Posao se mora završiti ili posao mora biti završen je modalizovana pasivna konstrukcija.