lošiji ili gori

Piše se i jedno i drugo.

Lošiji je komparativ od prideva loš. Superlativ je najlošiji.
Gori 
je komparativ od prideva zao. Superlativ je najgori.
Gori 
može biti komparativ po značenju od prideva loš.