greški ili grešci

Piše se grešci.

Menja se greška-greške-grešci-grešku-greško-greškom-grešci u jednini.
Greške-grešaka-greškama-greške-greške-greškama-greškama u množini.
U dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda (grešcik se ispred i promenilo u c. To se zove alternacija k:c ispred i ili sibilarizacija ili druga palatalizacija.
Takve su imenice: ruka-ruci, devojka-devojci, majka-majci.
Do ove promene ne dolazi u ličnim imenima (Lenka-Lenki, Anka-Anki), kada se nađe u grupama ck, čk, ćk i ponekad tk (kocka-kocki, mačka-mački, praćka-praćki, tetka-tetki, zvečka-zvečki) i uvek kada bi promena dovela do nejasnoće (baka-baki, seka-seki).