Gradiški ili Gradišci

Piše se i jedno i drugo.

Dubletne oblike u dativu i lokativu jednine imaju i imenice Lika, Požega, Salajka, maska, freska: Liki i Lici, Požegi i Požezi, Salajki i Salajci, maski i masci, freski i fresci.