cio ili cijel

Piše se i jedno i drugo.

Neki pridevi koji su se u nominativu jednine muškog roda nekad završavali suglasnikom l danas se upotrebljavaju i u obliku sa o i u obliku sa l: cio i cijel.
Ženski i srednji rod glase: cijela i cijelo.
Određeni vid  je cijeli.