brojili ili brojali

Piše se i jedno i drugo.

Brojao-brojala-brojalo-brojali-brojale-brojala je radni glagolski pridev od glagola brojati.
Brojio-brojila-brojilo-brojili-brojile-brojila je radni glagolski pridev od glagola brojiti.
Isto i izbrojati i izbrojiti, nabrojati i nabrojiti, prebrojati i prebrojiti.