britkiji ili briđi

Piše se britkiji.

Većina dvosložnih prideva sa nastavkom ak (težak, kratak, plitak, redak, sladak, nizak, gorak) grade komparativ na ji (j jotuje suglasnik iz osnove): teži, kraći, plići, ređi, slađi, niži, gorči.
Nekoliko dvosložnih prideva sa nastavkom ak (krotak, vitak, pitak, jedak, mrzak, bridak) grade komparativ nastavkom iji: krotkiji, vitkiji, pitkiji, jetkiji, mrskiji, britkiji. Jotovanjem suglasnika osnove previše bi se udaljili od svog osnovnog zvuka i značenja.