arhitekata ili arhitekta

Piše se arhitekata.

U suglasničku grupu kt u genitivu množine umetnuto je a radi lakšeg izgovora: kontakata, diskutanata, fakata, inteligenata.