Ahilova peta ili ahilova peta

Piše se Ahilova peta.

Prisvojni pridevi od vlastitih imena na ov/ev in pišu se velikim slovom i kao deo stručnog ili simboličkog naziva: Pandorina kutija, Potemkinova sela, Bazedovljeva bolest, Eustahijeva truba, Voltin luk, Tesline struje, Morzeova azbuka, Molotovljev koktel, Pančićeva omorika, Gordijev čvor.