adhezija ili athezija

Piše se adhezija.

Postoje reči stranog porekla kod kojih ne dolazi do jednačenja po zvučnosti. Takve su reči sa prefiksom ad: adstrat, adhezivan, adherent, adherentan, adherencija, adhortacija.