softver ili softveri

Piše se softver.

Softver je celokupnost programa koji mogu da se koriste na određenom tipu računara, zajedno sa dokumentacijom koja pripada računaru ili programu, kao što su priručnici, dijagrami i uputstva za rad. Objašnjenje je iz Terminološkog rečnika računari-elektronika McGraw-Hill iz 1989. Softver svojom jedninom označava više programa.
Pravopisni rečnik Milana Šipke daje imenicu softver i u množini.