Архиве

prekoravati ili prekorevati

Piše se i jedno i drugo.

Prema svršenom glagolu prekoriti imamo dva nesvršena glagola prekoravati i prekorevati. Oba glagola se kao ravnopravna navode u svim našim normativnim rečnicima (jednotomni i šestotomni Rečnik Matice srpske, Pravopisni rečnik srpskog jezika i sl.).

U rečniku uz Pravopis nalazi se samo oblik prekorevati i njegova ijekavska varijanta prekorijevati, kao primer za reflekse jata, ali to ne znači da nije ispravan i oblik sa a (prekoravati), zabeležen u svim našim rečnicima.

Đenova ili Đenoa

Piše se Đenova.

Italijansko Genova transkribuje se na srpski kao Đenova. Isto i Đenovski zaliv, pridev đenovski i naziv stanovnika Đenove, Đenovljani.

Englesko Genoa iz naziva fudbalskog kluba Genoa Cricket and Football Club na srpski se takođe transkribuje kao Đenova. Potvrdu možemo pronaći u našem normativnom Englesko-srpskom rečniku geografskih imena na strani 66.

žirovi ili žirevi

Piše se žirovi.

Nominativ množine od imenice žir glasi žirovi: žir-žira-žiru-žir-žire-žirom-žiru u jednini i žirovi-žirova-žirovima-žirove-žirovi-žirovima-žirovima u množini.

Alternacija o:e je asimilacija (jednačenje) vokala zadnjeg reda (tvrdog o) sa vokalom prednjeg reda (mekim e) prema artikulaciji mekih suglasnika (j, lj,nj, ć, đ, č, ž, š): gaj-gajevi, kralj-kraljevi, panj-panjevi, broć-broćevi, smuđ-smuđevi, mač-mačevi, muž-muževi, miš-miševi.

Sonant r je u nekim slučajevima bio mek pa imamo alternaciju u rečima sir-sirevi ili čir-čirevi, ali mnogo češće do alternacije ne dolazi: vir-virovi, hir-hirovi, pir-pirovi, mir-mirovi, zbir-zbirovi i sl.

počev ili počevši

Piše se i jedno i drugo.

Glagolski prilog prošli od glagola početi glasi počev, odnosno počevši.

Počev od 1. 7. 2021. prijave se podnose u elektronskom obliku.

Novo radno vreme počinje u ponedeljak, počevši od 16. oktobra ove godine.

nepruža ili ne pruža

Piše se ne pruža.

Ne se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku: ne pružam, ne pružaš, ne pruža u jednini i ne pružamo, ne pružate, ne pružaju u množini.
Ovakva prilika se ne pruža često.

laptopi ili laptopovi

Piše se i jedno i drugo.

Imenica laptop je pozajmljenica iz engleskog i može imati dugu množinu, množinu sa produženom osnovom (laptopovi) ili kratku množinu, množinu bez proširenja osnove, kao neprozirna dvosložna imenica (laptopi).

Oblik laptopovi nalazimo u Normativnoj gramatici srpskog jezika I. Klajna i P. Pipera, a oblik laptopi u Velikom rečniku stranih reči i izraza I. Klajna i M. Šipke.

kojem ili kom

Piše se i jedno i drugo.

Pridevska upitna zamenica koji ima pune (koji-kojeg(a)-kojem(u)) i sažete oblike (koji-kog-kom): Na ko(je)m spratu stanuješ?

Puni oblici su stariji, a sažeti su dobijeni kao rezultat ispadanja j između o i e, kojem su sledili asimilacija i sažimanje vokala: kojem>koem>koom>kom.
I puni i sažeti oblici su gramatički potpuno ravnopravni.

mitinzi ili mitingzi

Piše se mitinzi.

Nominativ množine od imenice miting (od engleskog meeting) glasi mitinzi.

Alternacija g:z (sibilarizacija) vrši se u nominativu množine imenica koje se završavaju na -g: parking-parkinzi, trening-treninzi, doping-dopinzi, Viking-Vikinzi i sl.

navrat-nanos ili na vrat na nos

Piše se navrat-nanos.

Priloški izraz navrat-nanos koji znači na brzinu, vrlo žurno, u velikoj žurbi, piše se sa crticom.

Predloško padežni oblici na vrat (naneo je gel na vrat) i na nos (dišite na nos) upotrebljavaju se u svom doslovnom značenju.

Postoje i imenice navrat i nanos. Návrat znači prilika, mah (pozivani ste u više navrata), a nános znači mulj, zemlja i drugo što voda nanese pri izlivanju, plavljenju, naplavina (rečni nanos).

kondezator ili kondenzator

Piše se kondenzator.

Od latinskog condensator (con (sa) + densus (gust)). Od iste osnove imamo i: kondenzat, kondenzacija, kondenzovan, kondenzovano, kondenzovati i kondenzirati.