prekoravati ili prekorevati

Piše se i jedno i drugo.

Prema svršenom glagolu prekoriti imamo dva nesvršena glagola prekoravati i prekorevati. Oba glagola se kao ravnopravna navode u svim našim normativnim rečnicima (jednotomni i šestotomni Rečnik Matice srpske, Pravopisni rečnik srpskog jezika i sl.).

U rečniku uz Pravopis nalazi se samo oblik prekorevati i njegova ijekavska varijanta prekorijevati, kao primer za reflekse jata, ali to ne znači da nije ispravan i oblik sa a (prekoravati), zabeležen u svim našim rečnicima.