zavisan ili zavistan

Piše se i jedno i drugo.

Od glagola zavisiti je (ne)zavisan-(ne)zavisna-(ne)zavisno-(ne)zavisni-(ne)zavisne-(ne)zavisna u značenju (ne)samostalan: još uvek je zavisan od roditelja (zavisi od njih). Zavistan u značenju zavidan, zavidljiv je od zavist osećanje neprijateljstva i neraspoloženja izazvano uspehom ili srećom nekog drugog: gledala nas je zavisna gomila (zavidna, sa zavišću).