zaseok ili zaselak

Piše se zaselak.

Ovo je poseban tip imenica sa osnovom na sel. Menja se u jednini zaselak, zaseoka, zaseoku, zaselak, zaseoče, zaseokom i o zaseoku. U množini je zaseoci, zaselaka, zaseocima, zaseoke, zaseoci, zaseocima i o zaseocima. ima samo u nominativu jednine (i akuzativu koji je jednak nominativu) i genitivu množine. Ta glasovna promena se zove prelazak l u o. U ostalim padežima ima nepostojano a.

Istu ovakvu promenu imaju i imenice na lac :gledalac, slušalac, mislilac, spasilac, vršilac, pratilac, talac, davalac, poštovalac, rukovodilac.