zadajući ili zadavajući

Piše se zadajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola zadavati glasi zadajući.